Polityka prywatności

 Polityka prywatności serwisu www.stefmar.com.pl.

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, STEFMAR Sp. z o.o. zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sprzedażowych poprzez Serwis. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych w serwisie jest: STEFMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4d, NIP: 737-223-57-66, REGON: 523441653.

 1. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Administrator zachęca do kontaktu poprzez e- mail: biuro@stefmar.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 3 powyżej.

 1. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania jako Administratora Danych

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług a także informacje o aktywności użytkownika w serwisie. Podane przez Państwa w dedykowanych formularzach kontaktowych dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Jeżeli użytkownik zamieszcza w serwisie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

 1. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel (jeśli występuje)

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją

art. 6, ust. 1 lit. b RODO

 

Rozpatrywanie skarg i reklamacji

art. 6, ust. 1 lit. c RODO

 

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową

art. 6, ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzanie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6, ust. 1 lit. c RODO

 

Prowadzenia statystyk poprzez pliki cookies

art. 6, ust. 1 lit. f RODO

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

art. 6, ust. 1 lit. f RODO

Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

art. 6, ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularze kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności

art. 6, ust. 1 lit. f RODO

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

 1. Czy podanie danych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy z STEFMAR Sp. z o.o. niezbędne.

 1. Odbiorcy danych

Zebrane dane osobowe wykorzystywane są jedynie do własnego użytku. Przekazanie jakichkolwiek informacji osobom trzecim, może odbyć się jedynie w związku z wymaganiami przepisów obowiązującego prawa, bądź też w wyniku zawartej umowy z partnerami handlowymi, którzy gwarantują ochronę Państwa praw i prywatności, tj:

 • podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne, uprawnione organy państwowe.
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danych

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba,że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane dla celów marketingowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazane na forum eds

Do czasu usunięcia konta z serwisu (cofnięcie zgody).

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Należy mieć jednak na uwadze, iż firma STEFMAR Sp. z o.o. podczas użytkowania serwisu eds może przetwarzać dane w postaci plików cookies w sposób automatyczny np. w celu stosowania technologii Google Analytics i Google AdWords. Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis stefmar.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

 

Polityka plików cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach (cookies).
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki (cookies) oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu, aby odpowiednio z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. W ramach serwisu zastosowane zostały dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies):
 • cookies tymczasowe – przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
 • cookies stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 1. Znacząca część przeglądarek domyślnie pozwala na instalowanie plików (cookie). Aby temu zapobiec Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. W dowolnym momencie można usunąć pliki cookie, które zostały zapisane na komputerze lub urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 2. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 3. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 4. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl.